نگهداری فضای سبز

آبیاری فضای سبز - رامش گل

طراحی و اجرای فضای سبز تازه اول ماجراست و پس از آن باید به فکر نگهداری از آنچه اجرا شده است باشید. نگهداری فضای سبز در هر فصلی و با توجه به نوع گیاهان موجود در پوشش، متفاوت است. باید از کودهای خاصی استفاده کنید، به سرمای بهاره توجه داشته باشید، مراقب تنه درخت ها […]

سیستم ابیاری هوشمند

سیستم آبیاری مکانیزه - رامش گل

سالهای زیادی از زمانی که آبیاری زمین های کشاورزی به صورت دستی و با سختی بسیار انجام می شد، گذشته است. این روزها سیستم های آبیاری بسیار پیشرفت کرده اند و تقریبا در تمام مناطق کشور، آبیاری به شکل مدرن انجام می شود. علاوه بر راحتی، استفاده از این روشها منجر به مصرف بهینه از […]