چگونگی ترمیم و احیای چمن طبیعی

ترمیم چمن

نکته ای که درزمینه کاشت و ترمیم چمن باید راجع به آن نگران بود،این است که در بیشتر موارد ،چمن های کاشته شده پس از گذشت مدتی باعلف های هرز مواجه می شوند و اگر علف های هرز زمین را ازبین نبریم، می توانند باعث تضعیف ریشه ویاازبین رفتن کامل چمن شوند.   علف های […]